شنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۷

دوست داشتن کسانی که دوستمان می‌دارند کار بزرگی نيست، مهم آن است آنهايی را که ما را دوست ندارند، دوست بداريم.