شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۷

پشت این پنجره جز هیچِ بزرگ، هیچی نیست

اون موقعی که ایران بودم، همیشه از اظهار نظرهای ایرانی های مقیم غربت در مورد وضعیت ایران شاکی بودم. همیشه می گفتم: نه بابا اون قدرها هم که اینا می گن بد نیست! ا
---
زندگی در کشوری دیگر، نشانم داد که اظهار نظرهای ایرانی های مقیم غربت، خیلی هم پرت و پلا نبود! شاید آغشته به غرض ورزی بود، اما آفساید نبود! زندگی در کشوری دیگر، نشانم داد که برای دیدن خوبی ها و بدی های هر چیزی اول باید اون رو از دور دید! ا
---
تمام این حرف ها درست. اما اندک خوبی های ایران، به تمام بدی هایش می چربد! ا