جمعه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۹

اینچنین می‌گذرد روز و روزگار من

چند سال طول کشید تا بپذیرم که اشتباه کرده‌ام. بعد چند سال طول کشید تا شهامت اعتراف رو بدست بیارم. و باز چند سال طول کشید تا مقابل اشتباهم بایستم.